Jeste tutaj:

Znajd nas na FACEBOOKU

Logowanie

 • W zwizku z rozprzestrzenianiem si Afrykaskiego pomoru wi na Biaorusi i Litwie oraz niebezpieczestwem zawleczenia do Polski, z dniem 1.02.2014 zawieszamy usug badania misa wi i dzikw do odwoania.

 • Od 1 stycznia 2014 roku podczas szczepienia psa na wcieklizn otrzymaj Pastwo identyfikator Dog ID z indywidualnym numerem, potwierdzajcy szczepienie i uatwiajcy znalezienie pupila w przypadku zaginicia. Zapraszamy serdecznie do szczepie.

Identyfikator dog id to:

  • bezpieczny produkt (ta sama technologia produkcji od 7 lat)
  • widoczna z daleka informacja o zaszczepieniu psa
  • ten sam od lat standard - kolor i ksztat, zmieniajcy si cyklicznie co roku, informuje o roku w ktrym zaszczepiono psa.
  • atwa identyfikacja w przypadku zaginicia zwierzaka (caodobowa infolinia, wyszukiwarka internetowa, kod QR). Nawet w przypadku zwierzt zaczipowanych nie jest potrzebny czytnik, wystarczy rzut oka i telefon.

  • Gabinet wkrtce powikszy si o dodatkow sal zabiegow.

  • Poszerzylimy ofert swoich usug o badanie biochemiczne krwi i analiz moczu zwierzt. Zapraszamy!

  • Chcesz wyjecha za granic ze swoim pupilem? Koniecznie przeczytaj!

Oglne zasady przemieszczania zwierzt towarzyszcych po terytorium UE
(obowizuje od dnia 1 stycznia 2012 r.)


Psy, koty, fretki


1. Musz by zidentyfikowane za pomoc MIKROCZIPU.
Mikroczip musi spenia nastpujce wymogi:
Standardowy system identyfikacji elektronicznej oznacza pasywne, przeznaczone wycznie do odczytu
urzdzenie identyfikujce o czstotliwoci radiowej (?transponder?):
1. zgodne z norm ISO 11784 i wykorzystujce technologi HDX lub FDX-B;
2. moliwe do odczytania przez czytnik zgodny z norm ISO 11785.
Tatuae (wyranie czytelne) s metod identyfikacji zwierzt, ktra akceptowana bya do dnia 3 lipca 2011 r.
Po tym okresie jedyn, obowizujc podczas przemieszczania, metod znakowania psw, kotw i fretek jest oznakowanie
mikroczipem.
Jednake, Komisja Europejska wyjania, i zwierzta oznakowane czytelnym tatuaem przed ww. dat, mog by
w dalszym cigu przemieszczane zgodnie z obowizujcymi przepisami i takie znakowanie jest traktowane jako zgodne
z zapisami art. 4 rozporzdzenia (WE) 998/2003, jeli w czasie przemieszczania towarzyszy im bdzie dowd,
potwierdzajcy oznakowane tatuaem przed dniem 3 lipca 2011 r.

2. Musz zosta zaszczepione przeciwko wcieklinie. Szczepienie uzyskuje wano po upywie 21 dni od jego
dokonania w przypadku pierwszego szczepienia wykonanego u zwierzcia w wieku powyej 3 miesica ycia. W przypadku kolejnych szczepie przeprowadzanych regularnie w odstpach
wskazanych w odpowiedniej sekcji paszportu (dawki przypominajce), szczepienie uzyskuje wano w dniu
podania dawki przypominajcej szczepionki. Data szczepienia nie moe by wczeniejsza ni data wprowadzenia mikroczipu zwierzcia.


3. Musz by zaopatrzone w paszport, wystawiony przez upowanionego lekarza weterynarii, powiadczajcy
wano szczepienia przeciwko wcieklinie.


4. W przypadku podry na terytorium nastpujcych krajw:
WIELKA BRYTANIA
IRLANDIA
FINLANDIA
MALTA
U psw dodatkowo obowizuje profilaktyka przeciwko tasiemcom Echinococcus multilocularis preparatem
zawierajcym praziquantel lub inn substancj farmakologicznie czynn, ktra sama lub w poczeniu posiada
udowodnione waciwoci ograniczania obciania dojrzaymi i niedojrzaymi postaciami pasoyta Echinococcus
multilocularis u odpowiednich gatunkw ywicieli. Profilaktyka przeciwko tasiemcom winna zosta przeprowadzona
w okresie nie duszym ni 120 godzin, ale nie krtszym ni 24 godziny przed dat ich planowanego
wprowadzenia do tych pastw czonkowskich.


5. W przypadku przemieszczania zwierzt w celach komercyjnych lub w przypadku przemieszczania
zwierzt w liczbie 5 lub wicej sztuk ? dodatkowo zwierztom winno towarzyszy wiadectwo zdrowia
wystawione przez urzdowego lekarza weterynarii.


6. PONADTO, W NIEKTRYCH KRAJACH CZONKOWSKICH, ABY WWZ ZWIERZT TOWARZYSZCYCH BY
MOLIWY - MUSZ ZOSTA SPENIONE DODATKOWE WYMOGI ? zapytaj nas.

  • Szczepienie przeciwko wcieklinie:

1.Psy powyej 3 miesica ycia na obszarze caego kraju (?) podlegaj obowizkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wcieklinie.

2.Posiadacze psw s obowizani zaszczepi psy przeciwko wcieklinie w terminie 30 dni od dnia ukoczenia przez psa 3 miesica ycia, a nastpnie nie rzadziej ni co 12 miesicy od dnia ostatniego szczepienia.

3.Szczepie psw przeciwko wcieklinie dokonuj lekarze weterynarii wiadczcy usugi weterynaryjne w ramach dziaalnoci zakadu leczniczego dla zwierzt. (Dz.U.2008.213.1342 (U) Ochrona zdrowia zwierzt oraz zwalczanie chorb zakanych zwierzt. Rozdzia 8)

  • Proponowany kalendarz szczepie psw:

2-4 tydzie: odrobaczanie

4-5 tydzie: szczepionka przeciw noswce i parwowirozie psw typu PUPPY

7-8 tydzie odrobaczanie

9 tydzie: szczepionka wielowana uodporniajca na:

 • noswk

 • parwowiroze

 • parainfluenze

 • leptospiroze

 • adenowiroz typ 2

 • hepatitis

 • coronawiroz

12 tydzie ? szczepienie przypominajce szczepionk wielowan

13 tydzie odrobaczanie

14-15 tydzie: szczepionka przeciw wcieklinie

Kolejne szczepienia co 12 miesicy

Kolejne odrobaczanie co 3 miesice